ABL9 || Highlight: VÕ KIM BẢN – Mảnh ghép cuối cùng của Saigon Heat tại ABL 9

Team logo